top of page

Persoas beneficiarias.

Poderán ser persoas beneficiarias das axudas do Programa EmprendOu 8M, aquelas que, a partir do 8 de Marzo de 2024, inicien actividades empresariais ou profesionais por conta propia cumprindo cas seguintes características á data de alta:

Mujer joven con el pelo corto
 Idade.
Retrato femenino
Ser muller

Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmprendOu 8M as persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos.

Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmprendOu  8M todas as mulleres que cumpran os demais requisitos.

Retrato
Empadroamento.
Image by freestocks
Nacionalidade/residencia,

Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmprendOu 8M as persoas empadroadas nalgún municipio dos que figuran como “municipios elixibles”.

Mujer joven sonriente
Alta.

Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmprendOu 8M as persoas dadas de alta nalgún réxime da Seguridade Social por conta propia ou nunha mutualidade profesional como exercente con posterioridade ó 8 de marzo de 2024.

Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmpregOu 8M  as mulleres con  nacionalidade española ou cidadás da UE ou dos estados parte do Acordo Económico Europeo ou de Suíza, ou estranxeiras titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar. 

Retrato de la niña
Centro de traballo.

Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmprendOu 8M as persoas que establezan o Centro de Traballo nalgún municipio dos que figuran como “municipios elixibles”.

Entenderanse incluídas como persoas beneficiarias as que, cumprindo os requisitos anteriores, exerzan a súa actividade por conta propia a través dunha sociedade civil, comunidade de bens ou entidade mercantil, que terán que solicitar acceso a estas axudas a título individual.

bottom of page